noflash

Misja i Wizja Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce

Wizja Szkoły:

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce jest szkołą nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą uczniów do nauki na wyższym etapie edukacyjnym (gimnazjum).
 • Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 • Uczeń korzysta z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności, pracuje metodami aktywnymi.
 • Nad jego rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.
 • Rodzice są współautorami życia szkoły.
 • Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

Misja Szkoły:

Zapewniamy:
 1. Zdobycie rzetelnej wiedzy prowadzącej do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
 2. Kształtowanie umiejętności i postaw uczniów odpowiednio do naturalnej w tym wieku aktywności, pobudzania ich do samodzielności w procesie uczenia się oraz inspiracji do wyrażania własnych myśli i przeżyć.
 3. Wychowywania w duchu tolerancji, poszanowania odmienności, niepełnosprawności innych osób.
 4. Warunki wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.
 5. Bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka w szkole.
 6. Kultywowanie tradycji.
Wspieramy:
 1. Wszelkie inicjatywy w podejmowaniu samodzielnych decyzji i działań.
 2. Aktywność społeczną rodziców i uczniów.
 3. Rozwój samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych.
 4. Rozwój zawodowy nauczycieli.
 5. Działania różnych instytucji, zapewniając uczniom pomoc socjalną.
Umożliwiamy:
 1. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych.
 2. Korzystanie z sali gimnastycznej, boiska szkolnego, biblioteki szkolnej, stołówki, świetlicy szkolnej, pracowni komputerowej.
 3. Udział rodziców w kształtowaniu oblicza szkoły.
 4. Stały kontakt rodziców z nauczycielami i dyrekcją szkoły.
 5. Podejmowanie decyzji uczniów w sprawach dotyczących życia szkoły.
 6. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej.